ΣΧΟΛΗ

Σχολὴ εἰς τὸ τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν γράφειν, ἀναγινώσκειν, λέγειν καὶ ἀκούειν

Some people may know about Comenius' Latin picture books of the world, but few know about adaptations of his Orbis Pictus series into ancient Greek.

 

John Amos Comenius  ( March 28, 1592 – November 15, 1670)  was a European Educator from Moravia, who wrote an important series of school textbooks for learning Latin. These were textbooks covering the complete curriculum, as he devised it. The textbooks were written in Latin, and come in a gradated series. The aim of these textbooks was to get the students to become fluent in Latin, as school was taught in Latin - but the textbooks were not all LATIN textbooks, but general schoolbooks, covering the subjects we now recognise as history, politics, the sciences, &c.

The goal of learning Latin was combined with general scholarship, so the reader was not just learning the language, but useful information about the world as well, at the same time.

You can read more about Comenius at Latinum's Comenius Project.

 

There have been a number of attempts to translate Comenius' Latin books into Greek.  You can find the page at LetsReadGreek.com/Comenius   Another Greek-Latin school version has turned up from the Czech Library.  The following books are available at the LetsReadGreek.com website:

  • Orbis Sensualium Pictus Graeco-Latinus (1820)
  • Graeco Latinus Usui Studiosae Jeventutis Accommodatus by Leopoldo Joanni Scherschnik, Vindobonae, 1802. This one has wonderful wood cuts.

Views: 461

Reply to This

Replies to This Discussion

Χαριν εχω σοι.  εικονες αὑται ἔσονται ευχρησται μοι και "ἅμα πάσῃ γενεᾷ" ημων προσδοκω.  διαμενε.  

Χαῖρε, ὦ Λεωνίδα.

Νομίζω δὲ ὅτι τὸ τοῦ διδασκάλου ὄνομα ἦν Μαρτῖνος, οὐ Μαρτιάλης.

https://www.google.com/search?q=inauthor%3A%22Martin+Span%22&bt...

Ἔρρωσο

RSS

© 2016   κτισθὲν ὑπὸ Λεονίδας τοῦ Σορένος.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service